Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS16508

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic VS16508
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS16506

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic VS16506
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS16505

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic VS16505
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro9530HDL

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic Pro9530HDL
✔ Độ sáng máy: 5.200 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro9520WL

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic Pro9520WL
✔ Độ sáng máy: 5.200 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro9510L

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic Pro9510L
✔ Độ sáng máy: 6.200 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS1780

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic VS1780
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-107
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PX800HD

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PX800HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-107
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PS700

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PS700
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-107
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-106

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic Pro9510L, Pro9520WL, Pro9530HDL, VS16505, VS16506, VS16508
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-107

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic PS700, PS750, PX800HD, VS16780
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-107
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PS600W

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PA503W
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 200 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-109
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PS501W

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PS501W
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 200 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-109
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS16907

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic VS16907
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 200 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-109
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PG603W

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PG603W
✔ Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 200 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-109
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PA503W

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PA503W
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 200 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-109
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-109

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic PA503W, PG603W, VS16907, PS501W, PS600W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 200 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-109
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6210

Giá : Liên hệ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD6210
 Độ sáng máy chiếu: 2.200 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
✔ Công suất: 180 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-046
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HD

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7822HD
✔ Mã bóng đèn: RLC-079
✔ Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5152

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD5152
✔ Mã bóng đèn: RLC-055
✔ Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5111

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD5111
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
✔ Công suất: 189 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-047
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-046

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic PJD6210
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
✔ Công suất: 180 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-046
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5253

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD5253
✔ Mã bóng đèn: RLC-092
✔ Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5154

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD5154
✔ Mã bóng đèn: RLC-092
✔ Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top