Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD8100U

Giá : 7,360,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD8100U
 Mã bóng đèn: XD800LP
 Đơn giá: 01 bóng
 Độ sáng: 7.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD8000U

Giá : 7,360,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD8000U
 Mã bóng đèn: XD800LP
 Đơn giá: 01 bóng
 Độ sáng: 6.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD8200U

Giá : 7,360,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD8200U
 Mã bóng đèn: XD800LP
 Đơn giá: 01 bóng
 Độ sáng: 6.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi UD8400U

Giá : 7,360,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi UD8400U
 Mã bóng đèn: XD800LP
 Đơn giá: 01 bóng
 Độ sáng: 6.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi UD8350U

Giá : 7,360,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi UD8350U
 Mã bóng đèn: XD800LP
 Đơn giá: 01 bóng
 Độ sáng: 6.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD700U

Giá : 3,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD700U
 Mã bóng đèn: XD700LP
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD720U

Giá : 3,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD720U
 Mã bóng đèn: XD700LP
 Độ sáng: 4.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600U

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD600U
 Mã bóng đèn: XD600LP
 Độ sáng: 4.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD620U

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD620U
 Mã bóng đèn: XD600LP
 Độ sáng: 4.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD590U

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD590U
 Mã bóng đèn: XD590LP
 Độ sáng: 3.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD560U
 Mã bóng đèn: XD560LP
 Độ sáng: 3.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD550U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD550U
 Mã bóng đèn: XD560LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD570U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD570U
 Mã bóng đèn: XD560LP
 Độ sáng: 3.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD380U

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD380U
 Mã bóng đèn: XD560LP
 Độ sáng: 2.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD385U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD385U
 Mã bóng đèn: XD560LP
 Độ sáng: 2.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD530U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD530U
 Mã bóng đèn: XD520LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD520U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD520U
 Mã bóng đèn: XD520LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD510U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi WD510U
 Mã bóng đèn: XD510LP
 Độ sáng: 2.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD510U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD510U
 Mã bóng đèn: XD510LP
 Độ sáng: 2.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi SD510U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi SD510U
 Mã bóng đèn: XD510LP
 Độ sáng: 2.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX51U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi EX51U
 Mã bóng đèn: XD510LP
 Độ sáng: 2.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500U

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD500U
 Mã bóng đèn: DX500LP
 Độ sáng: 2.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD500ST
 Mã bóng đèn: DX500LP
 Độ sáng: 2.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD430U

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Mitsubishi XD430U
 Mã bóng đèn: XD430LP
 Độ sáng: 2.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Mitsubishi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top