Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Optoma HD50

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma HD50
 Mã bóng đèn: 5811118543
 Công suất đèn: 240w E20.9 Watts
 Độ sáng máy: 2.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W351

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W351
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W350

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W350
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X351

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X351
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X350

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X350
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.400 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X316ST

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X316ST
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1080E

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma GT1080E
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma EH200ST

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma EH200ST
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 2.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1009

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma D1009
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma DX346

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma DX346
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma DX342

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma DX342
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma HD141X

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma HD141X
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma HD26

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma HD26
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W316ST

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W316ST
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.400 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X316

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X316
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma S316

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S316
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma S312

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S312
 Mã bóng đèn: SP.8VH01GC01
 Công suất đèn: 260VIP190/0.8E20.8Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma WU416

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma WU416
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma EH416

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma EH416
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma DU400

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma DU400
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma DH401

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma DH401
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W416

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W416
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W402

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W402
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X416

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X416
 Mã bóng đèn: SP.70701GC01
 Công suất đèn: 260 Watts
 Độ sáng máy: 4.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top