Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN126ST

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN126ST
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-083
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124ST

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN124ST
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-083
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN122ST

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN122ST
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-083
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN136UST

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN136UST
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-084
✔ Công suất đèn: 230W E2.08
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN134UST

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN134UST
 Độ sáng máy: 2.800 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-084
✔ Công suất đèn: 230W E2.08
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN8606HD

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN8606HD
✔ Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-085
✔ Công suất đèn: 240W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN116a

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN116A
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-086
✔ Công suất đèn: 190W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114a

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN114A
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-086
✔ Công suất đèn: 190W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112a

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN112A
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-086
✔ Công suất đèn: 190W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3138HD

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3138HD
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi  
✔  bóng đèn SP-LAMP-088
✔ Công suất đèn: 280W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5316HDa

Giá : 3,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5312a
✔ Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-090
✔ Công suất đèn: 370W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5312a

Giá : 3,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5312a
✔ Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-090
✔ Công suất đèn: 370W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3138HDa

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3138HDA
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi 
✔  bóng đèn SP-LAMP-092
✔ Công suất đèn: 280W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3136a

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3136a
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi 
✔  bóng đèn SP-LAMP-092
✔ Công suất đèn: 280W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3134a

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3134a
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi 
✔  bóng đèn SP-LAMP-092
✔ Công suất đèn: 280W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP1080

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus SP1080
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN119HDx

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN119HD
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN118HDx

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN118HDX
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN116x

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN116x
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114x

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN114x
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112x

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN112x
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN128HDSTx

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN128HDSTX
✔  bóng đèn SP-LAMP-094
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi 
✔ Công suất đèn: 260 / 220W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN126STx

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN126STX
✔  bóng đèn SP-LAMP-094
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi 
✔ Công suất đèn: 260 / 220W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124STx

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN124STX
✔  bóng đèn SP-LAMP-094
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi 
✔ Công suất đèn: 260 / 220W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top