Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN2126

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN2126
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-070
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN2124

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN2124
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-070
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN126

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN126
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-070
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN124
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-070
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN122

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN122
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn SP-LAMP-070
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3118HD

Giá : 2,850,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3118HD
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-072
✔ Công suất đèn: 280 / 203 W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5318

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5318
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-073
✔ Công suất đèn: 330W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5316HD

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5316HD
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-073
✔ Công suất đèn: 330W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5314

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5314
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-073
✔ Công suất đèn: 330W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5312

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5312
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-073
✔ Công suất đèn: 330W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN1126

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN1126
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-076
✔ Công suất đèn:  220W / ECO mode: 176W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN1124

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN1124
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-076
✔ Công suất đèn:  220W / ECO mode: 176W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3128HD

Giá : 2,995,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3128HD
✔ Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-078
✔ Công suất đèn: 280W E20.8
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3126

Giá : 2,995,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3124
✔ Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-078
✔ Công suất đèn: 280W E20.8
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN3124

Giá : 2,995,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN3124
✔ Độ sáng máy: 4.800 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-078
✔ Công suất đèn: 280W E20.8
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5544

Giá : Liên hệ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5544
 Độ sáng máy: 7.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-079
✔ Công suất đèn: 350W UHB
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5542

Giá : Liên hệ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5542
 Độ sáng máy: 7.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-079
✔ Công suất đèn: 350W UHB
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5135

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5135
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi Lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-080
✔ Công suất đèn: 245 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5134

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5134
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi Lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-080
✔ Công suất đèn: 245 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5132

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5132
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi Lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-080
✔ Công suất đèn: 245 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5145

Giá : 4,460,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5145
✔ Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-081
✔ Công suất đèn: 330 / 264W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5144

Giá : 4,460,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5142
✔ Độ sáng máy: 5.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-081
✔ Công suất đèn: 330 / 264W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5142

Giá : 4,460,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5142
✔ Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-081
✔ Công suất đèn: 330 / 264W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN5855L

Giá : 7,500,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus IN5855L
 Độ sáng máy: 7.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn SP-LAMP-082
✔ Công suất đèn: 400W * 2
✔ Giá ĐVT: 1 bóng
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top