Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Epson X86

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson X86
✔ Độ sáng máy: 2.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1450Ui

Giá : 2,750,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1450Ui
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 267 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1440UT

Giá : 2,750,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1440UT
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 267 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1460U

Giá : 2,750,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1460U
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 267 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1430Wi

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1430Wi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1420Wi

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1420Wi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson ELPLP80

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1420Wi | EB-1430Wi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW750

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW750
✔ Độ sáng máy: 3.400 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW740

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW740
✔ Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW650

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW650
✔ Độ sáng máy: 3.100 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW610

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW610
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-FH06

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-FH06
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X51

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-X51
✔ Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X49

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-X49
✔ Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X06

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-X06
✔ Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W51

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-W51
✔ Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W49

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-W49
✔ Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W06

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-W06
✔ Độ sáng máy: 3.700 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-U50

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-U50
✔ Độ sáng máy: 3.700 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-U05

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-U05
✔ Độ sáng máy: 3.400 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-FH52

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-FH52
✔ Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-E20

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-E20
✔ Độ sáng máy: 3.400 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-E10

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-E10
✔ Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-E01

Giá : 2,450,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-E01
✔ Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top