Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB20

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB20: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP55
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB15

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB15: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP55
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB26

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-xb26: 2.600 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP65
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB21

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SB21: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP65
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB20

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SB20: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP65
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB15

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SB15: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP65
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X50

Giá : 5,510,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X50: 3.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP67
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-W4

Giá : 3,795,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-W4: 4.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP73 * 2
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SD15

Giá : 2,890,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SD15: 1.500 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP78
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X6

Giá : 5,497,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X6: 6.500 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP80 * 2
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X70

Giá : 4,850,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X60: 5.000 Ansi

✔  bóng đèn POA-LMP81

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X60

Giá : 4,850,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X60: 4.000 Ansi

✔  bóng đèn POA-LMP81

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XT4

Giá : 4,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XT4: 12.000 Ansi

Máy chiếu dùng 04 bóng đèn POA-LMP100

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X71

Giá : 4,140,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X71: 5.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP101

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB40

Giá : 3,450,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB40: 4.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP103

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X7

Giá : 5,750,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X7: 9.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP104

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-W5

Giá : 5,750,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X7: 6.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP104

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG300

Giá : 3,450,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XG300: 4.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP105

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG250

Giá : 3,450,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XG250: 3.800 Ansi

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP105

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB29N

Giá : 3,105,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB29N: 2.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP106

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB24

Giá : 3,105,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB24: 2.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP106

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu eiki LC-XA20

Giá : 2,875,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XA20: 2.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP107

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X80

Giá : 7,590,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X80: 6.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP108

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XT5

Giá : 4,819,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XT5: 15.000 Ansi

✔ Máy dùng 04 bóng đèn LMP109

 Giá đơn vị: 01 bóng

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top