Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Boxlight XP-680I

Giá : 2,760,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight XP-680I
✔ Công suất: 165 Watts
✔ Độ sáng: 1.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-60I

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight MP-60i
✔ Công suất: 230 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-324I

Giá : 2,760,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight CP-324I
 Mã bóng đèn: DT00671
 Công suất đèn: 165 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-58I

Giá : 3,910,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight MP-58i
✔ Công suất: 310 Watts
✔ Độ sáng: 4.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight DT00701

Giá : 2,645,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight XP-680I
 Mã bóng đèn: DT00671
 Công suất đèn: 165 Watts
 Độ sáng máy: 1.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight DT00691

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Boxlight MP-60i
✔ Công suất: 230 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight DT00671

Giá : 2,760,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Boxlight cp-324i
✔ Công suất: 165 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight DT00601

Giá : 3,680,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Boxlight MP-58i
✔ Công suất: 310 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-10T

Giá : 1,000,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-10T
✔  bóng đèn POA-LMP27
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-7T

Giá : 1,000,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-7T
✔  bóng đèn POA-LMP27
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-40T

Giá : 3,890,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-40T: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP28
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight SP-6T

Giá : 2,450,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight SP-5T: 1700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP31
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight SP-5T

Giá : 2,450,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight SP-5T: 700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP31
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-315T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-315T: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-310T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-310T: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-306T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-306T: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-305T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-305T: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-19T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-19T: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-18T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-18T:  1.800 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-16T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-16T
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-12T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-12T: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight SP-9T

Giá : 3,550,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight SP-9T: 1.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP36
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-42T

Giá : 3,670,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-42T: 4.100 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP47
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-39T

Giá : 3,670,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-39T: 3.300 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP47
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top