Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Dell S500Wi

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell S500Wi
 Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell S300W

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell S300W
 Độ sáng máy chiếu: 2.200 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell S300WI

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell S300Wi
 Độ sáng máy chiếu: 2.200 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M115HD

Giá : Liên hệ
 Độ sáng máy chiếu Dell M115HD : 450 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 30.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell S320WI

Giá : 2,765,000đ
 Độ sáng máy chiếu Dell S320WI: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell S320

Giá : 2,765,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell S320
 Độ sáng máy chiếu: 3.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 1850

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 1850
 Độ sáng máy chiếu: 3.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 1650

Giá : 3,125,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 1650
 Độ sáng máy chiếu: 4.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 1550

Giá : 3,125,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 1550
 Độ sáng máy chiếu: 3.800 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 1450

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 1450
 Độ sáng máy chiếu: 3.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 1220

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 1220
 Độ sáng máy chiếu: 2.700 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell S500

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell S500
 Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell S300

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell S300
 Độ sáng máy chiếu: 2.200 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M410X

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M410X
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M410HD

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M410HD
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M409X

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M409X
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M409WX

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M409wx
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M409MX

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M409MX
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M210X

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M210X
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell M209X

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell M209X
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 7700

Giá : 5,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 7700
 Độ sáng máy chiếu: 5.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 7609WU

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 7609WU
 Độ sáng máy chiếu: 3850 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 5100MP

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 5100MP
 Độ sáng máy chiếu: 3.300 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Dell 4610X

Giá : 3,220,000đ
 Thay cho máy chiếu Dell 4610X
 Độ sáng máy chiếu: 3.500 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Dell
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top